Familiewapen Tempelaar

Geschreven door Dick Tempelaar.

400 Fam Wapen Tempelaar 2Het familiewapen Tempelaar van oudsher toegewezen aan familieleden. De aantoonbare wapendragers op de website tempelaar.info zijn opgenomen in het parenteel: D 1565-reinier-tempelaers. De vader van Reinier is vooralsnog niet gevonden en kan daarna misschien aansluiten bij een van de stambomen die reeds bekend zijn.
 
In de dertiger jaren van de 16 de eeuw golden de doopsgezinden als speciaal gevaarlijk, als revolutionair en werden fel bestreden. Het antwoord daarop was onderduiken, laten vallen van de familienaam en je beperken tot een patronymicum, als men al niet van wisselende schuilnamen gebruik maakte. Dat bevordert de beoefening van de genealogie niet.
 
Het is niet uitgesloten dat Jan I Tempelar uit 1299, vooralsnog de oudste stamvader, eveneens de voorvader is van Reinier met hetzelfde wapen.
 
Dat Jan I Tempelar een wapendrager was, is niet uit te sluiten. Jan I kwam uit een gegoede familie, bezat gronden, zijn dochter Mechtelt trouwde met Gerard van der Aa (uit een vooraanstaande familie) en betaalde intredegeld aan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
 
Registratie Familienaam
In het begin van 2012 is door mij een verzoek gedaan aan de Hollandse Vereniging voor Genealogie waarvan ik lid ben, doch dat heeft geen registratie tot gevolg gehad. Vooralsnog zijn er daarna geen verdere initiatieven genomen. Voor een registratie op persoonlijke titel voel ik niets de mogelijkheid om van een familielid af te stammen met het familiewapen zoals nu bekend is niet uit te sluiten. Ook heb ik niet onderzocht of een registratie mogelijk is bij andere instanties en welke kosten hierbij horen.
 
Familiewapen
Ook families, en niet alleen adellijke families, kunnen een wapen hebben. Veel families hebben vanouds een wapen zonder dat de huidige familieleden zich daarvan bewust zijn. Men kan ook zelf een wapen ontwerpen of laten ontwerpen door een heraldisch tekenaar. Het is hierbij wel aan te bevelen dat men zich in de heraldiek verdiept. Het gebeurt wel dat een familie een wapen voert dat afkomstig is van een andere familie met (bijna) dezelfde naam. Men spreekt dan van een geassumeerd wapen. Dit wordt door heraldici niet gewaardeerd, maar het is niet verboden. Een familiewapen is sinds de Middeleeuwen het onderscheidende kleur- en vormrijk beeldmerk van een familie of persoon, uitgebeeld op een wapenschild. Een familiewapen kan voor naamdragende afstammelingen erfelijk of persoonlijk zijn.